Om udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus m.m.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ved mail af 10. december 2015 (sagsnr. 2015-1767) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over lovforslag nr. L 87 af 10. december 2015 om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.)

Med forslaget udskydes blandt andet adgangen til familiesammenføring for udlændinge med midlertidig beskyttelse, og politiet gives hjemmel til at visitere asylansøgere og ransage asylansøgeres bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold.

Dommerforeningen bemærker om det sidste, at indgrebet efter lovforslaget skal foretages i overensstemmelse med retsplejelovens regler, hvilket indebærer, at ransagning og eventuel efterfølgende beslaglæggelse alene vil kunne foretages på baggrund af en retskendelse, medmindre den pågældende samtykker i indgrebet. I praksis vil indgrebene ofte nok foretages uden indhentelse af en forudgående retskendelse, idet indgrebets øjemed ellers vil forspildes. I disse tilfælde skal politiet, hvis udlændingen anmoder om det, inden 24 timer skulle forelægge afgørelsen for retten til efterfølgende godkendelse.

Retskendelsen vil blive afsagt på et tidspunkt, hvor man ikke kender det endelig krav på udlændingen, og der er ikke i lovforslaget angivet noget skøn over det forventede antal retskendelser.

Forslagene i lovforslaget er overvejende af politisk karakter og giver derfor ikke Dommerforeningen anledning til at udtale sig. Dommerforeningen har hermed ikke taget stilling til, om der måtte være dele af lovforslaget, der eventuelt strider mod Danmarks internationale forpligtelser, EU-retten eller anden lovgivning.

 

Med venlig Hilsen

Mikael Sjöberg