Om om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester

Justitsministeriet har ved mail af 14. oktober 2016 (sagsnr. 2016-731-0065) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.)

Høringen har været drøftet på Dommerforeningens bestyrelsesmøde.

Dommerforeningen er bekendt med landsretternes høringssvar af 12. november 2016 og 9. november 2016 og kan henholde sig til disse.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg