Om forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terroisme

Finanstilsynet har ved mail af 13. juli 2016 (sagsnr. 1911-0064) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg