Om forslag til lov om ændriong af lov om socialtilsyn og lov om social service

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 7. juli 2016 (sagsnr. 2014-44-99) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen). 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen 

Mikael Sjöberg