Om bemyndigelse til at fastsætte regler om og give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Transport- og Bygningsministeriet har ved mail af 27. oktober 2016 (sagsnr.  2015-7200) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om og give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg.