Om ændring af udvisningsreglerne

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ved mail af 3. oktober 2016 (sagsnr.134226) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne m.v.).

Med lovforslaget foreslås det, at ordene ”med sikkerhed” igen indsættes i udlændingelovens § 26, stk. 2, således at en udlænding skal udvises efter bestemmelserne i lovens §§ 22-24 eller 25, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Udlændingelovens § 26, stk. 2 fik sin nuværende affattelse ved lov nr. 569 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven, hvorved ”med sikkerhed” udgik af bestemmelsen.  Det fremgik af bemærkningerne til dette lovforslag, at der hermed ikke var tilsigtet en ændring af udvisningspraksis. Efter Dommerforeningens opfattelse har dette da heller ikke været tilfældet.

Høringen, hvorefter ”med sikkerhed” på ny indsættes i loven, har været drøftet i Dommerforeningen.

Dommerforeningens høringssvar den 9. maj 2011, da ordene ”med sikkerhed” første gang blev foreslået indsat i indsat i udlændingeloven, var sålydende:

"Ved mail af 30. maj 2011 har Integrationsministeriet anmodet blandt andet Dommerforeningen om en udtalelse om lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler).

Efter forslaget vil den klare hovedregel i udvisningssager være, at udlændinge, der idømmes frihedsstraf for begået kriminalitet, udvises. Udvisning kan kun undlades, hvis udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Udvisning beror i dag på en konkret vurdering af en lang række omstændigheder, herunder en række omstændigheder nævnt i udlændingelovens § 26 og vil altid kun ske under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser.

Dommerforeningen har bemærket, at lovforslaget ikke ændrer ved, at de internationale forpligtelser altid skal overholdes, og at det vil være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af, om udvisning vil være mulig indenfor rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

Efter lovforslagets politiske karakter finder Dommerforeningen ikke at burde komme med yderligere bemærkninger til forslaget”.

Dommerforeningen kan i det hele henholde sig til dette svar.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg