Om ændring af færdselsloven (ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse).

Transport- og Bygningsministeriet har ved mail af 21. oktober 2016 (sagsnr. 2016-3967) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse).

Høringen har været drøftet på Dommerforeningens bestyrelsesmøde.

Dommerforeningen er bekendt med landsretternes høringssvar af 15. november 2016 og 9. november 2016 og kan henholde sig til disse.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg