Betænkning nr. 1560/2016 om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling

Justitsministeriet har ved mail af 9. september 2016 (sagsnr. 2016-731-067) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring om betænkning nr. 1560/2016 om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling, som er afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dommerforeningen har været repræsenteret i udvalgets arbejde

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg