Om videoafhøring af børn og unge i straffesager

Ved mail af 21. april 2015 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager.

Dommerforeningen har behandlet høringen på et bestyrelsesmøde.

En udvidelse af ordningen med at videoafhøre børn bør ske under hensyn til princippet om bevisumiddelbarhed og tiltaltes mulighed for at varetage sit forsvar.

Dommerforeningen er repræsenteret i Strafferetsplejeudvalget, der har afgivet en enstemmig betænkning.

Dommerforeningen kan tilslutte sig udvalgets forslag.

Der henvises til sagsnr. 2015-731-0048

Dette svar sendes kun elektronisk.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg