Om ændring af lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder

Miljø- og Fødevareministeriet har ved mail af 2. september 2015 (sagsnr. 15-0121-000015.) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg