Om ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd

Folketinget har ved brev af 20.marts 2015 (ref. 15-000389-1) anmodet om eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag om ændring af retsplejeloven (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd). Forslaget er fremsat af 4 folketingsmedlemmer.

Dommerforeningen har behandlet udkastet på et bestyrelsesmøde.

Dommerforeningen er bekendt med det høringssvar, som er afgivet af præsidenten for Vestre landsret, og som man kan tilslutte sig. Dommerforeningen finder også, at man bør afvente resultatet af det arbejde, som arbejdsgruppen om udvælgelsen af lægdommere er tæt på at afslutte.

Det fremgår imidlertid af bemærkningerne til udkastet til lovforslaget, at forslagsstillerne ikke mener, at det giver mening at vente på konklusionerne fra arbejdsgruppen.

I den anledning finder Dommerforeningen anledning til at bemærke følgende:

Det vil altid være en politisk vurdering, hvor aldersgrænsen for domsmænd og nævninge bør ligge.

Efter retsplejelovens § 69 kan man ikke udpeges som domsmand eller nævning, hvis man fylder 70 år inden for det tidsrum ( 4 år), grundlisten gælder.

Dommerforeningen kan på den ene side godt se det mindre rimelige i, at folk, der er fyldt 66 år, og som når at fylde 70 år inden for det tidsrum, grundlisten gælder, er afskåret fra et blive udpeget som domsmænd og nævninge. Det er vel heller ikke rimeligt, at de ikke - som de juridiske dommere -  kan forsætte som lægdommere til de fylder 70 år. 

Omvendt skal man holde sig for øje, at lægmandsinstituttet bør afspejle aldersfordelingen i samfundet, hvilket tilsiger en aldersspredning blandt lægdommerne.  Med den nuværende sammensætning af lægdommere, hvor hovedparten tilhører den mere modne del af befolkningen, er behovet for en udvidelse til 75 år næppe påkrævet.

På denne baggrund kunne Dommerforeningen foreslå, at man overvejede at indføre en aldersregel for domsmænd og nævninge svarende til den, der gælder for sagkyndige retsmedlemmer. Efter retsplejelovens § 93, stk. 4 må den, der beskikkes som sagkyndigt medlem af retten ikke være fyldt 70 år, og det sagkyndige retsmedlem skal afgå ved udgangen af det år, han eller hun fylder 70 år. Ved at indføre en sådan regel for domsmænd og nævninge opnår man dels, at folk, der 66 år, og som i dag ikke kan udpeges til domsmand eller nævning, fremover vil kunne blive udpeget, og man opnår samtidig, at lægdommernes og juridiske dommeres pligtige afgangsalder er stort set ens.  

 

Med venlig hilsen

 

 Mikael Sjöberg