Om videolink i retsmøder

Domstolsstyrelsen har anmodet Dommerforeningen om eventuelle kommentarer til ”oversigt over de juridiske bestemmelser om anvendelse af videolink i retsmøder”.

 

Dommerforeningen har drøftet udkastet på et bestyrelsesmøde og på områdemøderne med byretsdommerne, og foreningen har ingen bemærkninger til notatet. Dommerforeningen går i den forbindelse ud fra, at dette projekt som alle andre it projekter løbene evalueres.

 

Dommerforeningen finder  på baggrund af drøftelserne på områdemøderne og i bestyrelsen anledning til at understrege, at det er dommeren, der varetager retsledelsen under sagen og parterne, der forelægger sagen. Det er et helt grundlæggende princip, som skal bevares, uanset man i større eller mindre omfang overgår til det digitaliserede retsmøde.

 

Dommerforeningen, som i øvrigt bakker op om det digitaliserede retsmøde på sigt og her konkret video3- projektet, henleder også opmærksomheden på, at for megen teknikstyring fra dommerens sæde kan afsvække retsledelsen og afgørelsen af den enkelte sag, som er dommerens vigtigste opgave. Tekniske landvindinger må aldrig føre til til, at man går på kompromis med kvaliteten af arbejdet.

 

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, hvorledes dommeren fremstår for den tiltalte og sagens øvrige parter. Det er ikke fremmende for retssikkerheden, hvis dommeren ikke har sin fulde opmærksomhed rettet mod, hvad der foregår i retten, men er mere eller mindre optaget af skærm og tastatur.

 

Det er en grundlæggende betingelse for, at digitaliseringen af domstolene bliver en succes, at dommerne indføres i systemerne og løbene kan få tilstrækkelig it-hjælp.

 

Når det drejer sig om større sager, kan det derfor være nødvendigt, at denne it support findes i selve retssalen.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg