Om unionens rammer for toldovertrædelser og -sanktioner

Justitsministeriet har ved brev af 8. maj 2014 (Sagsnr. 14-0187266) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg