Om tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter (1)

Justitsministeriet har ved brev af 17. januar 2014 (Sagsnr. 2013-4000-0070) anmodet

Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til horing over forslag til lov om ændring af

retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsftildbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter).

I den anledning kan jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til

bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg