Om reorganisering af Kriminalforsorgen

Justitsministeriet har ved brev af 20. marts 2014 (Sagsnr. 2013-1922-0018) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Reorganisering af kriminalforsorgen).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dette brev sendes kun elektronisk.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg