Om reform af den civile retspleje (Syn og Skøn)

Justitsministeriet har ved brev af 30. januar 2014 (Sagsnr. 2014-4000-0087) anmodet

Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til Retsplejerådets betænkning nr. 1543/2013 om

reform af den civile retspleje VIII (Syn og skøn).

I den anledning kan jeg meddele, at betænkningen ikke giver Dommerforeningen anledning til

bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg