Om rapporten afgivet af Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager

Ved mail af 20. december 2014 har Justitsministeriet anmodet blandt andre Dommerforeningen om en udtalelse om rapporten afgivet af Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene.

Dommerforeningen har som bekendt været repræsenteret i udvalget og i den underarbejdsgruppe, som før sommeren 2013 førte til udvalgets delnotat om en ændret sagstilgang til Højesteret og ændrede appelregler fra byret til landsret. Det har været Dommerforeningens tilgang til arbejdet aktivt at medvirke til og foreslå regler og ændringer, som inden for de givne økonomiske rammer kan sikre en bedre og mere effektiv behandling af de civile sager, uden at hensynet til den enkeltes retssikkerhed dermed sættes over styr.

En lang række af de forslag, der nu er i høring, skal føre til en mere effektiv forberedelse og en strammere afvikling af hovedforhandlingen af de civile sager navnlig ved byretterne. Det er Dommerforeningens opfattelse, at man med de foreliggende forslag og forslagene om  ændret sagstilgang til Højesteret og ændrede appelregler til landsretterne samlet vil kunne opnå målet om en bedre og mere effektiv behandling af de civile sager ved domstolene.

Det er imidlertid - som anført i Dommerforeningens høringssvar den 5. september 2013  om udvalgets delrapport - af afgørende betydning, at de ressourcer, udvalgets forslag med al sandsynlighed frigiver, forbliver hos domstolene. Kun derigennem kan man nedsætte sagsbehandlingstiden,  effektivisere  sagsbehandlingen  og undgå at gå på kompromis med kvaliteten i de enkelte afgørelser. Hvis omvendt ressourcerne inddrages, har Dommerforeningen meget svært ved at se, hvorledes man skulle kunne opnå de ønskede resultater.

Dette brev sendes kun elektronisk.

Der henvises til jnr. 20 13-4000-0081

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg