om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA

Justitsministeriet har ved brev af 7. oktober 2014 (Sagsnr. 2014-19000-0305) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver landsretten anledning til at fremkomme med bemærkninger.