Om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder i EU

Justitsministeriet har ved brev af 25. juli 2014 (Sagsnr. 2013-4001-0065) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg