Om evaluering af GovCert-loven m.v.

Forsvarsministeriet har ved brev af 4. februar 2014 (Sagsnr. 2013/003214) anmodet

Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til høring over udkast til forslag til lov

om Center for Cybersikkerhed samt Evaluering af GovCERT-loven.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at

fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg