Om den pligtige afgangsalder for dommere

Ved mail af 9. januar 2014 har Justitsministeriet anmodet blandt andre Dommerforeningen om bemærkninger til en udtalelse afgivet af Udvalget om den pligtige afgangsalder for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene.

Udvalget har haft til opgave at fremkomme med forslag til, at flere dommere forbliver i deres stillinger længere end i dag.  

I udtalelsen foreslår udvalget, at den nuværende pligtige afgangsalder for dommere på 70 år beholdes, og at der blandt andet indføres tilkaldeordninger af pensionerede dommere og mulighed for, at dommere over 65 år kan arbejde på nedsat tid.

Dommerforeningen, der har været repræsenteret i udvalget, kan støtte udvalgets udtalelse. 

Foreningen har således ingen bemærkninger til udvalgets bemærkninger om, at tilkaldedommerne rent retligt henføres under gruppen "andre jurister" i henseende til ansættelsesværn med  videre. Dommerforeningen finder dog anledning til at foreslå, at tilkaldedommerne benævnes dommere. Bortset fra at de pågældende er gået på pension, opfylder de alle betingelserne for at være udnævnte dommere. Det forekommer  ikke naturligt, at de pågældende  i  en situation, hvor de indtager den samme funktion, som da de var aktive dommere, skal tituleres konstitueret dommer- eller som i dag -dommerfuldmægtig.

Dommerforeningen  skal endelig bekræfte tilsagnet om, at man kan medvirke ved udformningen  af de nærmere regler om en ordning om nedsat tid og en eventuel tilkaldeordning.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg