Om ændring af tinglysningsloven m.v. (virksomhedspant på Færøerne)

Justitsministeriet har ved brev af 1. juli 2014 (Sagsnr. 2013-4006-0006) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne) og ændringsanordning om delvis ikrafttræden for Færøerne af ændring af konkursloven (Gennemførelse af virksomhedspant).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg