Om ændring af retsplejeloven for Grønland

Justitsministeriet har ved brev af 10. januar 2014 (Sagsnr. 2013-304-0155) anmodet

Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af

retsplejeloven for Grønland (Styrket indsats for kredsretteme m.v.).

I den anledning kan jeg meddele, at lovudkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til

bemærkninger.

Dette brev sendes kun elektronisk.

Der henvises til jnr. 2013-304-0155.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg