Lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse

Justitsministeriet har ved brev af 7. maj 2014 (Sagsnr. 2012-966-0004) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg