Forslag til ændring af lov om ændring af pas til danske statsborgere

Dato: 4. December 2014

Justitsministeriet

Politi- og Strafferetsafdelingen                                                                                

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

Ved mail af 6. november 2014 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om forslag til ændring af lov om ændring af pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven. 

Det fremgår af til forslagets § 2b, stk. 3 om, at spørgsmålet om ophævelse af et udrejseforbud i medfør af § 2b stk. 1 kan kræves forelagt retten af den, udrejseforbuddet retter sig imod.

Dommerforeningen vil på grund af forslagets politiske karakter ikke udtale sig om indholdet af forslaget herunder, om det mistankegrundlag, der efter bemærkningerne til lovforslaget vil danne grundlag for politiets og udlændingemyndighedernes behandling af de enkelte sager, i praksis vil kunne udgøre et tilstrækkeligt bevis i retten.

Det fremgår om lovforslagets økonomiske konsekvenser for det offentlige, at lovforslaget ”vil medføre økonomiske konsekvenser for det offentlige i form af politiets sagsbehandling af afgørelserne… og retssagsbehandling”.

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvor mange sager, der forventes indbragt for domstolene. Derimod fremgår det af forslaget, at retten ved kendelse snarest muligt afgør, om udrejseforbuddet skal opretholdes eller ophæves.

Da det ikke er muligt på forhånd at udtale sig om antallet af sager og omfanget af og karakteren af de beviser, der vil blive forelagt retten, finder Dommerforeningen anledning til at påpege, at forslaget kan have ressourcemæssige konsekvenser for domstolene. 

Der henvises til jr. 2014-1924-0138

Dette brev sendes alene elektronisk og på jm@jm.dk

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg