Om ny klagestruktur på skatteområdet

Skatteministeriet har den 24. januar 2013 fremsendt et udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet og anmodet om Dommerforeningens bemærkninger.

 

Efter forslaget indføres et enstrenget klagesystem, hvorefter en klage over SKAT enten behandles af de regionale ankenævn eller af Landskatteretten. Fremover skal det således ikke være muligt at ind­bringe ankenævnenes afgørelser for Landsskatteretten.

 

Den foreslåede struktur vil ændre grundlæggende på Landskatterettens funktion som den koordine­rende instans i det administrative klagesystem. Ændringen vil også grundlæggende ændre fundamentet for domstolenes behandling af skattesager. I dag er det Landskatterettens afgørelser, der indbringes for domstolene, og det sikrer efter Dommerforeningens opfattelse en betydelig retsenhed på skatteområ­det. Dommerforeningen tvivler på, at et fællessekretariat mellem de regionale ankenævn og Landskat­teretten kan træde i stedet for den meget kvalificerede behandling af skattesagerne, som i dag finder sted i Landskatteretten. Dommerforeningen nærer frygt for retssikkerheden og bemærker i den forbin­delse, at Landskatteretten i dag ændrer over en tredjedel af de klager, den får forelagt. 

 

Den påtænkte ordning, hvorefter borgerne i en række tilfælde vil være afskåret for at få deres sag ind­bragt for landskatteretten, vil sandsynligvis medføre, at borgerne i stedet vil indbringe de regionale ankenævns afgørelser for domstolene. Den besparelse på skatteområdet, som forslaget opererer med, kan derfor meget vel blive væltet over på domstolene som en merudgift i form af flere - og flere uens­artede sager. Lovforslaget tager ikke højde herfor, og Dommerforeningen har derfor gjort Domstols­styrelsen opmærksom på mulige - utilsigtede følgevirkninger af forslaget.

 

Der henvises til j.nr. 13-0002899.

 

Dette brev sendes kun elektronisk.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg