Om klagestrukturen på skatteområdet

Ved brev af 8. marts 2013 afgav Dommerforeningen høringssvar i forbindelse med et udkast til lov­forslag om ny klagestruktur på skatteområdet.

Lovforslaget indførte et enstrenget klagesystem, hvorefter en klage over SKAT enten skulle be­handles af de regionale ankenævn eller Landsskatteretten, og at det fremover ikke skulle være mu­ligt at indbringe ankenævnenes afgørelser for landsskatteretten.

Skatteministeren har nu fremsat et revideret lovforslag, hvis væsentligste ændring i forhold til det oprindelige forslag er, at en klager kan vælge, at Landsskatteretten skal afgøre sagen i stedet for et ankenævn.

Dommerforeningen er ikke hørt over det reviderede lovforslag, men Domstolsstyrelsen har anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger.

Det reviderede lovforslag ændrer grundlæggende ikke ved de betænkeligheder, Dommerforeningen har til den ændrede klagestruktur på skatteområdet. Det er fortsat således, at klagen enten afgøres endeligt af et ankenævn eller af Landsskatteretten.  Ankenævnenes afgørelser kan heller ikke efter det nye forslag indbringes for Landsskatteretten, men for domstolene både af klager og af Skattemi­nisteriet.

Dommerforeningen pegede i sit oprindelige høringssvar på, at Landskatteretten sikrer betydelig retsenhed på skatteområdet, og Dommerforeningen udtalte frygt for retssikkerheden, hvis land­skatterettens funktion som den koordinerende instans på skatteområdet ophører. Det ændrer det re­viderede lovforslag ikke på. 

Der skal også efter det reviderede forslag være fælles sekretariatsbetjening for at højne og ensarte kvaliteten i afgørelser fra Landsskatteretten og ankenævn, men det er Dommerforeningens vurde­ring, at det er en ganske vanskelig opgave, og Dommerforeningen tvivler på, at et fælles sekretariat kan erstatte Landskatterettens behandling af skattesagerne.

Det må antages, at en del sager vil blive indbragt for Landskatteretten. Det vil imidlertid langt fra være alle klagesager, hvilket netop heller ikke er hensigten med lovforslaget.

Samlet er det Dommerforeningens vurdering, at domstolene også efter det reviderede forslag vil få flere sager, og at flere af de sager, der vil blive indbragt for domstolene, ikke vil bygge på en admi­nistrativ afgørelse af en kvalitet, som Landsskatteretten i dag er garant for. Denne koordinerende opgave vil i stedet blive overladt til domstolene. Noget sikkert skøn om meromfanget af skattesager kan ikke gives, men Dommerforeningen må på ny påpege, at heller ikke det reviderede lovforslag tager højde for denne muligt (betydelige) merbelastning af domstolene.

Dette brev sendes alene pr. mail.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg