Om ”Den gode proces – advokatens arbejde med civile sager”

Kære Pernille og Torben.

Advokatsamfundet har sendt ”Den gode proces – advokatens arbejde med civile sager” til høring i Dommerforeningen.

Den har været til høring dels i bestyrelsen dels i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet vores nye civile vejledning.

Fra alle sider lyder der ros til jeres skrift, og vi har kun få bemærkninger.

Vi vil indledningsvis foreslå, at der om skabelon til stævning og svarskrift henvises til den nye civile vejledning og de deri indeholdte forklæder. Når det på side 5 anføres, at det i forbindelse med indgivelse af stævning og svarskrift er en god ide i følgebrevet at anføre særlige aftaler om værneting, anmodninger om kollegial behandling eller sagkyndig medvirken mv., skal vi foreslå, at oplysningerne i stedet fremgår af stævning/forklæde og ikke i et følgebrev.

Videre skriver I på side 5, at ”stævning og svarskrift skal indeholde så mange relevante oplysninger som muligt, så der ikke kommer uhensigtsmæssigt mange processkrifter i sagen”. Vi er helt enige, men i vores vejledning – og som er på gaden fra i dag – udtrykkes det således under 3.3 i afsnittet ”Fælles for stævning og svarskrift”: ”Parterne skal tilstræbe, at sagen er fuldt oplyst allerede i stævning og svarskrift, så den er klar til berammelse af hovedforhandling uden yderligere processkrifter”. Senere om syn og skøn hedder det hos jer, at det med ”fordel kan nævnes i stævningen/svarskriftet”.  Under 3.3, i vores vejledning fremhæves det, at det er ..”vigtigt, at parterne ( i stævning eller svarskrift red.) har taget stilling til anmodninger om syn og skøn, og at udkast til skønstema foreligger”

Der er tale om små sproglige forskelle, og meningen er nok den samme. Vi skal imidlertid foreslå, at det overvejes, om teksterne skal ligne hinanden lidt mere.

Samlet kan man vel tillade sig at hævde, at vi med de to vejledninger har gjort vores til, at de civile sager kommer hurtigere og bedre gennem systemet, uden at der er svækket på kvaliteten.    

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg