Om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust).

Justitsministeriet har ved brev af 31. oktober (Sagsnr. 2013-304-0148) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg