Om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Ved brev af 31. juli 2013 har Justitsministeriet  anmodet Dommerforeningen om en udtalelse i anled­ning af Danmarks mulige tiltrædelse af protokol  nr. 16 til Den Europæiske Menneskerrettighedskon­vention.

Dommerforeningen bemærker, at der er tale om en fakultativ forelæggelsesadgang, og at det i øvrigt beror på en politisk vurdering, om Danmark bør tiltræde protokollen.

Hvis Danmark vælger at tiltræde protokollen, bør adgangen til at forelægge præjudicielle spørgsmål omfatte både Højesteret og de to landsretter. Dommerforeningen finder, at det er naturligt at pege på landsretterne, der efter instansreformen er den sidste instans i langt hovedparten af alle sager.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg