Om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationslovenJustitsministeriet hørt Dommerforeningen over et forslag til lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte og ægtefællesammenførte).

Justitsministeriet har samtidig hørt Dommerforeningen om et forslag til ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, bortvisning, opholdsforbud og bortvisning (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser).


I den anledning skal jeg meddele, at forslagene ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til sagsnr. 2012-960-0007 og 2012-731-0022.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg