Om ændring af selskabsloven

 

 

Erhvervsstyrelsen har ved brev af 19. december 2012 anmodet om blandt andet Dommerforeningens udtalelse om et udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven.

Flere af forslagene synes af mere politisk karakter, og udkastet giver derfor ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger bortset fra, at forslaget om lempelse af kapitalkravene og forslaget til ændret affattelse af § 229, stk. 1, må forudses at medføre et ikke ubetydeligt merarbejde for skifteretterne.

Der vedlægges til eventuel videre foranstaltning et notat af 9. januar 2012 fra dommer Torben Kuld Hansen, Sø- og Handelsretten, som Dommerforeningen har indhentet til brug for behandlingen af høringssagen.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Notat vedr. selskabsloven