Om Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

Ved brev 21. november 2012 af har Justitsministeriet anmodet om blandt andet Dommerforeningens bemærkninger til Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser (betænkning nr.1534).

Dommerforeningen har navnlig noteret, at Straffelovrådet har peget på, at strafudmålingen i vold­tægtssager sker på grundlag af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af voldtægtens karakter og øvrige foreliggende omstændigheder og ikke på grundlag af en generelt forskellig vurdering af grovheden af kontaktvoldtægt og parvoldtægt i forhold til overfaldsvoldtægt.

Herudover giver Straffelovrådets forslag til blandt andet udvidet og indskrænket kriminalisering, ændret afgrænsning mellem forskellige strafbestemmelser og strafudmåling ikke Dommerforenin­gen anledning til bemærkninger.

Der henvises til 2012-730-0182.

Dette brev sendes alene på mail.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg