Om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Ankestyrelsens Familieretsafdeling har i brev af 10. august 2012 anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til Social- og Integrationsministeriets udkast til ny bekendtgørelse om foræl­dremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (j.nr. 2012-7301-00046).

Dommerforeningen har alene bemærkninger til § 12, § 15 og § 20.

Til § 12 om domstolenes behandling af anmeldelser til retten af aftaler om forældremyndighed be­mærkes: Reglen er en videreførelse af § 10 i bekendtgørelse nr. 994 af 14. december 1995, udstedt med hjemmel i § 31 i dagældende lov om forældremyndighed og samvær. I forarbejderne til § 31 hedder det blandt andet:

"For så vidt angår domstolene vil det være muligt at fastsætte regler om, at domstolene skal give an­dre myndigheder oplysninger om de anmeldelser af aftaler om fælles forældremyndighed, der indgives til domstolene. Der vil endvidere kunne fastsættes regler om, at domstolene skal give oplysninger om aftaler og afgørelser om forældremyndighed til brug for central registrering heraf. Det er ikke hensig­ten i øvrigt at fastsætte regler om domstolenes behandling af forældremyndighedssager, idet domstols­behandlingen er reguleret af bestemmelserne i retsplejeloven." (Folketings-tidende 1994-95, Tillæg A side 2216, venstre spalte).

På den anførte baggrund har Dommerforeningen ikke særskilte bemærkninger til udkastets § 12, der er i overensstemmelse med domstolenes praksis på området. Det skal dog understreges, at Social- og In­tegrationsministeriet ikke i øvrigt kan udstede bekendtgørelse vedrørende domstolenes sagsbehandling, der som anført ovenfor reguleres af retsplejeloven.

For så vidt angår udkastets § 15 om, at midlertidige afgørelser skal træffes hurtigst muligt og så vidt muligt inden 4 uger, bemærkes, at det med henblik på at undgå misforståelser bør præciseres, at be­stemmelsen alene har statsforvaltningerne som adressat, jf. ovenfor og tillige tilkendegivelsen i forar­bejderne til forældreansvarsloven, lov nr. 499 af 6. juli 2007, om, at statsforvaltningernes afgørelser skal træffes inden for 4 uger. (Folketingstidende 2006-07, Tillæg A side 4445, venstre spalte under punkt 3.5.3).

Tilsvarende præcisering bør endvidere foretages for så vidt angår § 20 i udkastet. Til denne bestem­melse bemærkes i øvrigt, at retsplejelovens § 450 c, stk. 1 og stk. 3, indeholder bestemmelser svarende til udkastets § 20, stk. 1 og stk. 3.

Af bekendtgørelsesudkastets øvrige bestemmelser fremgår direkte, at de alene vedrører statsforvalt­ningernes sagsbehandling. Dommerforeningen finder ikke anledning til at komme med bemærkninger til disse bestemmelser.

Dette brev sendes alene via Familiestyrelsen@famstyr.dk.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg