Om straf for overtrædelse af knivforbuddet

Justitsministeriet har ved brev af 9. november 2011 (sagsnr. 2011-5002-0005) anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til lov om våben og eksplosivstoffer (straf for overtrædelse af knivforbuddet).

Af bemærkningerne til udkastet fremgår udgangspunktet for strafudmålingen i nogle nærmere angivne tilfælde.

Dommerforeningen har imidlertid noteret sig, at det udtrykkeligt fremgår, at fastsættelsen af straffen fortsat vil bero på domstolenes vurdering af den enkelte sags omstændigheder, og at de angivne strafpositioner vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Der vil således i f.eks. sager om en håndværker, der i sin bil har glemt noget værktøj, der i den konkrete situation må anses for omfattet af knivforbuddet, være anledning til at overveje, om samtlige sagens omstændigheder skal føre til en nedsættelse af den foreslåede normalbøde.

Dommerforeningen har endvidere bemærket, at forslaget om ændring af våbenloven i givet fald skal træde i kraft den 1. marts 2012. Der ses imidlertid hverken i lovforslaget eller i bemærkningerne til forslaget at være en omtale af de problemer, der kan opstå i forbindelse med sanktionsfastsættelsen i tiden frem til den relativt lange ikrafttrædelse af lovændringen.

Udkastet giver ikke i øvrigt Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg