Om en fremtidig statsadvokaturordning

Justitsministeriet har den 16. december 2010 anmodet om en udtalelse over betænkning nr. 1523 om en fremtidig statsadvokaturordning (sagsnummer 2009-730-0858).

Dommerforeningen har særligt noteret sig udvalgets bemærkninger på side 71, 4. afsnit, om behovet for, at det er erfarne og kvalificerede anklagere, der varetager nævningesager.

Dommerforeningen kan i øvrigt tilslutte sig det, der er anført af Vestre Landsrets præsident i høringssvaret af 13. januar 2011.

Betænkningen giver ikke i øvrigt Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg