Om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Ved mail af 30. maj 2011 har Integrationsministeriet anmodet blandt andet Dommerforeningen om en udtalelse om lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler).

Efter forslaget vil den klare hovedregel i udvisningssager være, at udlændinge, der idømmes frihedsstraf for begået kriminalitet, udvises. Udvisning kan kun undlades, hvis udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Udvisning beror på i dag konkret vurdering af en lang række omstændigheder, herunder en række omstændigheder nævnt i udlændingelovens § 26 og vil altid kun ske under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser.

Dommerforeningen har bemærket, at lovforslaget ikke ændrer ved, at de internationale forpligtelser altid skal overholdes, og at det vil være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af, om udvisning vil være mulig indenfor rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

Efter lovforslagets politiske karakter finder dommerforeningen ikke at burde komme med yderligere bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg