Om ændring af straffeloven (Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet)

Justitsministeriet har ved brev af 25. maj 2011 anmodet om blandt andet Dommerforeningens bemærkninger til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet).

Spørgsmålet om forhøjede straffe for de pågældende typer kriminalitet er først og fremmest et spørgsmål af retspolitiskkarakter, hvorfor foreningen ikke finder anledning til direkte at fremkomme med bemærkninger til det foreslåede strafniveau.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at med forslaget om, at normalstraffen for hjemmerøveri som udgangspunkt skal være 5 år, vil straffen herfor nærme sig udgangspunktet for straffen for f.eks. forsøg på manddrab, der efter praksis er ca. 6 år. Dette må give anledning til overvejelser om, hvorvidt forslaget indebærer en "ubalance" i forhold til sanktionspraksis efter straffeloven i øvrigt, men lovforslaget ses ikke at indeholde overvejelser herom. Dommerforeningen skal derfor foreslå, at dette spørgsmål, inden ændringerne vedtages, forelægges Straffelovrådet med henblik på en nærmere gennemgang i lyset af det anførte.

Sager om hjemmerøverier behandles i dag sædvanligvis som domsmandssager. Forslaget indebærer, at sager om hjemmerøverier, hvor tiltalte nægter sig skyldig, fremover skal behandles som nævningesager på grund af længden af den foreslåede normalstraf. I nævningesager medvirker som bekendt 3 dommere, og nævningesager er efter deres karakter betydeligt mere ressourcekrævende end almindelige domsmandssager. Forslaget vil derfor alt andet lige kræve yderligere ressourcer til domstolene.

Dommerforeningen har erfaret, at en del af "tryghedspakken" indebærer, at politiets indsats mod tyverier og hjemmerøverier skal forstærkes, og at politiet i den anledning vil blive tilført yderligere midler. Dommerforeningen skal derfor understrege, at det er afgørende, at også domstolene sikres de fornødne ressourcer til effektivt at behandle de pågældende sager, både som følge af den forventede nævningesagsbehandling og som følge af et forventet øget antal sager.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg