Om adgang til repræsentere parter i småsager for andre end advokater

Ved skrivelse af 4. januar 2011 (sagsnr. 2010-440-0303) har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger i anledning af lovovervågningen af retsplejelovens § 267b.

I forbindelse med sit høringssvar den 7. november 2006 og ved en henvendelse af 26. marts 2007 til Retsudvalget advarede Dommerforeningen som bekendt mod, at andre end advokater fik adgang til repræsentere parter i småsager, idet dette var betænkeligt ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger.

Dommerforeningen har i anledning af Justitsministeriets høring forespurgt blandt landets byretsdommere om erfaringerne med småsagsprocessen. Det fremgår af de svar, Dommerforeningen har modtaget, at der kun i meget få af disse sager gives møde af andre end advokater, og at ordningen derfor alt i alt fungerer tilfredsstillende.

Dommerforeningen må således konkludere, at de betænkeligheder, man nærede ved forslagets fremsættelse, ikke har vist sig at være til stede. Det er imidlertid Dommerforeningens opfattelse, at dette skyldes, at parterne i vidt omfang som hidtil møder med advokater. Dommerforeningen skal derfor henstille, at de gode erfaringer med småsagsprocessen ikke giver anledning til overvejelser om, at udvide adgangen til at møde uden advokat i andre sager end de i retsplejelovens § 260, stk. 5 omtalte.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg