Om ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring

Justitsministeriet har i skrivelse af 4. marts 2010 anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring).

Da forslaget om ændring af straffeloven er af rent politisk karakter, finder Dommerforeningen ikke at burde udtale sig herom.

For så vidt angår forslaget om ændring af retsplejeloven er Dommerforeningen enig med Justitsministeriet i, at det er en central del af vidneførelsen, at rettens medlemmer kan se vidnets ansigt for også derigennem at kunne vurdere vidnets troværdighed.

Den foreslåede formulering af § 168, stk. 2, findes imidlertid at være uhensigtsmæssig, idet der er tale om en meget specifik regel, der kan give anledning til uheldige modsætningsslutninger.

I praksis anmodes vidner ofte om at aftage kasketter eller solbriller, men hovedbeklædning, der ikke dækker ansigtet helt, eller solbriller, der vel næppe kan kaldes en beklædningsgenstand, vil ifølge den foreslåede formulering ikke være omfattet af forbuddet.

Man skal derfor foreslå en bredere formuleret bestemmelse, der sikrer, at retten kan træffe de nødvendige beslutninger med henblik på at kunne vurdere vidners troværdighed samt opretholde ro og værdighed i retslokalet.

En sådan bredere formuleret bestemmelse findes tillige ud fra systematiske hensyn alene at burde indføjes i retsplejelovens § 178.

Der henvises til sagsnr. 2010-730-1106.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart