Om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Justitsministeriet har ved brev af 21. januar 2010 anmodet om en udtalelse om betænkning nr. 1513/2010 om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager.

I den anledning kan jeg meddele, at Dommerforeningen ser positivt på indførelse af muligheden for lydoptagelse af forklaringer i straffesager.

Dommerforeningen er bekendt med, at der i byretterne er forskelle i anvendelsen af sekretærbistand i retten. Det forudsættes derfor, at det bliver muligt at benytte ordningen så fleksibelt, som det lægges op til i betænkningen, således at dommerne i den enkelte sag kan vælge den protokolleringsform, som findes mest hensigtsmæssig.

Det forudsættes endvidere at ordningen ikke anvendes som begrundelse for personalemæssige besparelser, idet der fortsat - også i tilfælde, hvor der anvendes lydoptagelse - er behov for retssekretærbistand under retsmøderne dels med henblik på varetagelse af en lang række praktiske funktioner, men navnlig af hensyn til rettens værdighed som også påpeget i høringssvarene fra byretspræsidenterne.

Der henvises til sagsnr. 2010-730-1093.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart