Om indsatsen mod ungdomskriminalitet

Justitsministeriet har i breve af 11. og 13. januar 2010 anmodet om en udtalelse om betænkning nr. 1508/2009 om indsatsen mod ungdomskriminalitet samt om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ungdomskriminalitet).

I den anledning kan jeg meddele, at Dommerforeningen har været repræsenteret i det udvalg, som har afgivet betænkningen, herunder i det udvalgsflertal, som udførligt har argumenteret imod en nedsættelse af den kriminelle lavalder.

Dommerforeningen er bekendt med blandt andet de to landsretters høringssvar og kan tiltræde indholdet af disse, herunder bemærkningerne om, at grundlaget for den politiske stillingtagen til nedsættelse af den kriminelle lavalder bør suppleres med en udtalelse fra Straffelovrådet.

Lovudkastet og betænkningen giver ikke i øvrigt Dommerforeningen anledning til bemærkninger, idet det forudsættes, at der tilføres domstolene de nødvendige ekstra ressourcer til gennemførelse af de yderligere sager, som gennemførelse af forslaget vil medføre.

Der henvises til sagsnr. 2009-730-1050.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart