Om Europarådets rekommandation vedr. "Guidelines on child-friendly justice"

Justitsministeriet har i e-mail af 8. juli 2010 anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over udkast til Europarådets rekommandation indeholdende "Guidelines on child-friendly justice".

Dommerforeningen finder, at udkastet indeholder udmærket inspiration til sikring af børns retsstilling i processuel henseende.

Da dansk ret imidlertid allerede indeholder adskillige regler, der tager hensyn til børns særlige behov og som i vidt omfang svarer til de i rekommandationen foreslåede, synes der ikke som følge af rekommandationen at være grundlag for lovændringer.

Der henvises til sagsnr. 2010-748/3-0008.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart