Om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven (Behandling af sager om udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har i skrivelse af 3. april 2009 anmodet Den Danske Dommerforening om bemærkninger til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven (Behandling af sager om udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed).

Dommerforeningen skal i den anledning bemærke, at spørgsmålet om, hvorvidt sager af denne art, der blandt andet drejer sig om frihedsberøvelse og udvisning af landet, bør behandles af domstolene, er et politisk spørgsmål, som Dommerforeningen ikke finder at burde kommentere.

Efter Dommerforeningens opfattelse bør disse sager imidlertid behandles efter regler, der ligger så tæt som muligt på de almindelige regler om domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelser. I de tilfælde, hvor det på grund af sagernes særlige karakter findes nødvendigt at afvige fra retsplejelovens almindelige regler, bør der være en særlig begrundelse, som gør afvigelsen forsvarlig. Som et eksempel på, at en afvigende regel ikke er nærmere begrundet i bemærkningerne til lovforslaget kan nævnes forslagets § 45 i, om automatisk anke af byrettens afgørelse.

Dommerforeningen er bekendt med Østre Landsrets høringssvar, og er enige i de heri anførte synspunkter, idet det tilføjes, at Dommerforeningen for så vidt angår spørgsmålet om affattelsen af afgørelser i disse sager, finder at afgørelserne bør begrundes og i øvrigt udformes på helt sædvanligvis vis, og at der derefter må tages stilling til i hvilket omfang dele af dommen må udelades for at undgå, at fortrolige oplysninger kommer til partens eller offentlighedens kundskab.

Der henvises til j.nr. 2009/4009-100.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side