Om ændring af straffeloven, retsplejeloven, politiloven og våbenloven (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.)

Justitsministeriet har i skrivelse af 3. april 2009 anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, politiloven og våbenloven (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.)

I den anledning bemærkes, at forslaget til affattelse af straffelovens § 81 a, hvorefter straffen for en række straffelovsovertrædelser kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i en "bandekrig", findes at være overflødig. At grove forbrydelser, som begås under sådanne omstændigheder, at uskyldige personer dræbes eller kommer i fare, skal straffes hårdt, er en selvfølgelighed, der ikke bør gøres til genstand for lovgivning. Bestemmelsens indhold kunne i stedet indgå i en instruks til anklagemyndigheden, som herefter på traditionel vis kunne søge de ønskede straffe idømt ved domstolene.

Tilsvarende synspunkter gør sig gældende for så vidt angår den foreslåede affattelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, hvorved strafferammen for visse overtrædelser af våbenloven m.v. forhøjes fra fængsel i 4 år til fængsel i 6 år. Forslaget fremkommer mindre end et år efter bestemmelsens indsættelse i straffeloven, og bestemmelsen har således kun fundet anvendelse i ganske få sager.

Samtidig indføres en minimumsstraf på fængsel i 1 år i den nævnte bestemmelse. Det fremgår af bemærkningerne, at regeringen vil anmode Straffelovrådet om at vurdere bl.a. spørgsmålet om minimumsstraffe. Det forekommer derfor besynderligt, at man - uden at afvente, at Straffelovrådet på ny udtaler sig om dette spørgsmål - nu agter at indføre minimumsstraf netop i denne bestemmelse og derved bryde sammenhængen i straffeloven, hvor minimumsstraffe indtil nu kun findes i få, meget alvorlige forbrydelser.

Dommerforeningen skal på denne baggrund henstille, at forslaget ikke gennemføres.

Der henvises til sagsnr. 2009-730-0875.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side