Om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.)

Justitsministeriet har ved e-mail af 19. oktober 2009 anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.) samt om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

Den Danske Dommerforening er bekendt med høringssvarene afgivet af Østre Landsret, Vestre Landsret og præsidenten for Københavns Byret på vegne af de øvrige byretspræsidenter, og kan fuldt ud tiltræde disse svar, herunder bemærkningerne om de betydelige ressourcemæssige konsekvenser af lovforslaget, såfremt det vedtages.

Dommerforeningen vil fremhæve, at frihedsberøvelse efter politilovens §§ 8 og 9 er en type frihedsberøvelse, som i sig selv giver anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Ved en udvidelse fra 6 til 12 timer bør sådan frihedsberøvelse kun kunne ske på et betydeligt klarere retsgrundlag end det eksisterende. Det bør endvidere være en pligt for politiet at informere de frihedsberøvede om deres adgang til efter grundloven at få frihedsberøvelsens lovlighed prøvet ved domstolene efter retsplejelovens kapitel 43a. Endvidere bør den indberetningsordning, som Politikommissionen i sin tid foreslog indført for frihedsberøvelser, der udstrækkes over 6 timer, sættes i værk.

Der henvises til sagsnr. 2009-730-1017.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side