Om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.)

Justitsministeriet har i skrivelse af 3. april 2009 anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.)

I den anledning bemærkes, at forslaget til retsplejelovens § 762, stk. 3, hvorefter en "sigtet" efter dom kan varetægtsfængsles af hensyn til retshåndhævelsen, hvis han har tilknytning til en gruppe, der deltager i en verserende "bandekrig", er udtryk for et afgørende brud med de hidtidigt anvendte principper for varetægtsfængsling, som Dommerforeningen må tage afstand fra.

Efter de gældende regler kan en person varetægtsfængsles efter dom, hvis fængslingsbetingelserne er opfyldt i relation til det kriminelle forhold, som han er dømt for, eller på et tidligere tidspunkt, hvis der er begrundet mistanke om, at han er skyldig i en rejst sigtelse.

At frihedsberøve en person i et tilfælde, hvor det forhold, som han er dømt for, ikke i sig selv kan medføre varetægtsfængsling, og hvor der ikke er tilstrækkelig grundlag for at sigte ham for et banderelateret forhold, findes yderst betænkeligt,

Forslaget vil tillige rejse en række vanskelige bevismæssige spørgsmål, som vil kræve brug af uforholdsmæssigt store ressourcer ved domstolene.

Dommerforeningen skal på denne baggrund henstille, at forslaget ikke gennemføres.

Der henvises til sagsnr. 2009-730-0875.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side