Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder

Justitsministeriet har i skrivelse af 29. februar 2008 anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og våbenloven (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder).

I den anledning kan jeg oplyse, at Dommerforeningen ikke har bemærkninger til selve de foreslåede lovændringer, idet forslagene er af politisk karakter.

Dommerforeningen finder imidlertid anledning til på ny at bemærke, at det anførte i bemærkningerne til lovforslaget om forventede, konkrete straffe i første og anden-gangstilfælde samt bemærkningernes detaljerede beskrivelser af hvilke hensyn, der under de enkelte forbrydelser peger i retning af enten skærpelse eller formildelse af straffen, rammer centralt ned i den funktion, der efter Grundloven er tillagt domstolene.

Endelig skal Dommerforeningen bemærke, at målsætningen om en behandlingstid på 37 dage ved domstolene med de nuværende ressourcemæssige forhold ved byretterne desværre generelt er illusorisk.

Der henvises til sagsnummer 2008-730-0618.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart