Justering af dommernormeringen ved byretterne

Justitsministeriet har i skrivelse af 22. februar 2008 anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Justering af dommernormeringen ved byretterne).

I den anledning kan jeg meddele, at Dommerforeningen henset til de store problemer, der for tiden hersker ved flere byretter bl.a. som følge af reformen, finder det vigtigt at fordele ressourcerne bedst muligt, hvorfor forslaget ikke i øvrigt giver anledning til bemærkninger.

Der henvises til sagsnummer 2008-730-0606.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart