Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger

Justitsministeriet har i brev af 3. december 2007 anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om Strafferetsplejeudvalgets betænkning om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger (betænkning nr. 1492/2007).

Betænkningens forslag har været drøftet på foreningens bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Dommerforeningen kan ikke gå ind for Strafferetsplejeudvalgets forslag til den ny § 718 b i retsplejeloven vedrørende domstolsprøvelse af, om en sag fremmes tilstrækkeligt hurtigt før tiltalerejsning.

Dommerforeningen er bekendt med Østre Landsrets høringssvar og kan i det hele tiltræde landsrettens bemærkninger om ovennævnte forslag.

For så vidt angår forslaget til den ny § 768 a i retsplejeloven om tidsbegrænsning af varetægtsfængslinger kan Dommerforeningen tiltræde det forslag, der er fremsat af Strafferetsplejeudvalgets flertal, idet foreningen må nære betænkelighed ved at indføre en absolut tidsgrænse for varetægtsfængslinger.

Endelig bemærkes, at en del af de foreslåede bestemmelser vil kræve en ikke ubetydelig forøgelse af ressourceforbruget ved domstolene.

Der henvises til j.nr. 2007-730-0582.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart